Szukaj książki:

Kalkulatory


Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych

Profesjonalne zarządzanie kadrami w podmiotach leczniczych

Autor: Ewa Mojs

Wydawca: Wolters Kluwer SA

Rok wydania: 2015

Języki: polski

Typ: ebook

Format: epub

DRM: Tak

Rodzaj dystrybucji: Pobranie pliku z zabezpieczeniem watermark

Strony: 320

Czas: 15:29:00

59.00 PLN

Dodaj do koszyka
Wersja elektroniczna wysyłana na e-mail

W publikacji przedstawiono specyfikę profesjonalnego zarządzania kadrami w podmiotach leczniczych oraz ich rolę i funkcje w organizacji. Opisano w niej zarówno od strony teoretycznej, jak i praktycznej między innymi takie kwestie jak: rekrutacja i selekcja pracowników podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem ich kompetencji zawodowych i osobistych, formy zatrudniania w podmiotach leczniczych, planowanie ścieżki rozwoju zawodowego oraz motywowanie do pracy, system ocen pracowniczych, wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika. Dodatkowo omówiono zagadnienia dotyczące roli kadr w procesie zarządzania podmiotem leczniczym, w tym m.in.: identyfikowanie misji i celów podmiotów leczniczych, wprowadzanie procesu budowania jakości podmiotów leczniczych, z uwzględnieniem roli kadry medycznej w procesie jej kształtowania, źródła i mierniki satysfakcji pacjenta oraz motywacji personelu medycznego zarówno w aspekcie organizacyjnym, jak i psychologicznym.

Spis treści

Wykaz skrótów 11
Wstęp 13
Rozdział 1 Organizacja doskonaląca się 15
1.1. Wprowadzenie 15
1.2. Istota organizacji 16
1.3. Przywództwo w organizacji 22
1.4. Rozwój organizacji 23
1.5. Podsumowanie 25
Piśmiennictwo 27
Rozdział 2 Konteksty zarządzania zasobami ludzkimi w procesie pracy 28
2.1. Wprowadzenie 28
2.2. Opis stanowiska pracy 31
2.3. Intencyjny charakter komunikacji w procesie zarządzania zasobami ludzkimi 39
2.4. Zakończenie 42
Piśmiennictwo 42
Rozdział 3 Kompetencje zawodowe a kompetencje osobiste 43
3.1. Wprowadzenie 43
3.2. Kompetencje pracownika 43
3.3. Miękkie kompetencje 45
3.4. Zarządzanie sobą 47
3.5. Wykorzystanie kompetencji miękkich 49
3.6. Szkolenia 50
Piśmiennictwo 51
Rozdział 4 Współczesne tendencje w motywowaniu do pracy 52
Piśmiennictwo 65
Rozdział 5 Jakość w systemie opieki zdrowotnej - rola kadry medycznej w procesie kształtowania jakości i zarządzania podmiotem leczniczym 66
Piśmiennictwo 77
Rozdział 6 Odpowiedzialność za jakość działań w podmiocie leczniczym 78
6.1. Wprowadzenie 78
6.2. Kryteria oceny jakości usług medycznych 78
6.3. Odpowiedzialność cywilna za brak należytej jakości świadczeń zdrowotnych 81
6.4. Odpowiedzialność pracownicza personelu medycznego w podmiocie leczniczym 86
6.5. Zakończenie 88
Piśmiennictwo 88
Rozdział 7 Budowanie projektów podnoszących jakość działań 90
7.1. Wprowadzenie 90
7.2. Próba zdefiniowania jakości 91
7.3. Systemy zewnętrznej oceny jakości w ochronie zdrowiav 95
7.4. Dualizm jakości w ochronie zdrowia 96
7.5. Wytyczne w zakresie budowania projektów podnoszących jakość działań 98
7.6. Zakończenie 102
Piśmiennictwo 103
Rozdział 8 Podmiot leczniczy podstawowym ogniwem systemu. Aspekty organizacyjno-ekonomiczne 104
8.1. Wprowadzenie 104
8.2. System opieki zdrowotnej, cele i zasięg działania 105
8.3. Podmiot leczniczy. System społeczno-techniczny i ukierunkowanie 110
8.4. Wymóg ekonomicznej i społecznej racjonalizacji działań podmiotów leczniczych 114
8.5. Zakończenie 118
Piśmiennictwo 119
Rozdział 9 Identyfikowanie misji i celów działań w podmiocie leczniczym 121
9.1. Wprowadzenie 121
9.2. Czynniki poszczególnych segmentów otoczenia podmiotów leczniczych 124
9.3. Zakończenie 131
Piśmiennictwo 131
Rozdział 10 Czynniki obciążające w pracy w ochronie zdrowia - wybrane aspekty 133
10.1. Wprowadzenie 133
10.2. Stres zawodowy pracowników medycznych 133
10.3. Zasoby osobiste w radzeniu sobie ze stresem w środowisku pracy 139
10.4. Zakończenie 142
Piśmiennictwo 142
Rozdział 11 Wymierne versus niewymierne źródła satysfakcji z pracy 144
11.1. Wprowadzenie 144
11.2. Motywy podejmowania aktywności zawodowej 144
11.3. Satysfakcja zawodowa 145
11.4. Zakończenie 152
Piśmiennictwo 153
Rozdział 12 Szpital jako miejsce pracy 155
Piśmiennictwo 162
Rozdział 13 Źródła i mierniki satysfakcji pacjenta 164
Piśmiennictwo 174
Rozdział 14 Teoretyczne aspekty analizy zatrudnienia 177
Piśmiennictwo 206
Rozdział 15 Formy zatrudnienia w podmiotach leczniczych 208
15.1. Wprowadzenie 208
15.2. Przesłanki wykonywania zawodów medycznych 209
15.3. Zatrudnienie pracownicze 211
15.4. Umowa cywilnoprawna 214
15.5. Zamówienie na udzielanie świadczeń zdrowotnych 215
15.6. Umowa o zarządzanie podmiotem leczniczym 218
15.7. Zakończenie 219
Piśmiennictwo 219
Rozdział 16 Rekrutacja i selekcja pracowników 221
16.1. Wprowadzenie 221
16.2. Ustalenie źródeł pozyskania pracowników 225
16.3. Przeprowadzenie naboru do pracy i selekcja pracowników 226
16.4. Adaptacja do pracy 229
16.5. Zakończenie 231
Piśmiennictwo 231
Rozdział 17 Planowanie ścieżki rozwoju zawodowego 233
17.1. Wprowadzenie 233
17.2. Drogi rozwoju zawodowego 233
17.3. Hierarchia wartości a kariera zawodowa 236
17.4. Kotwice kariery zawodowej 238
17.5. Diagnoza kompetencji pracowniczych 241
Piśmiennictwo 243
Rozdział 18 Analiza błędów procesu zarządzania kadrami 245
18.1. Wprowadzenie 245
18.2. Charakterystyka procesu zarządzania kadrami 246
18.3. Najczęściej popełniane błędy w procesie zarządzania kadrami 255
18.4. Zakończenie 258
Piśmiennictwo 259
Rozdział 19 Oceny pracownicze 260
19.1. Wprowadzenie 260
19.2. Pojęcie, funkcje i cele systemu ocen pracowniczych 260
19.3. Metody ocen 263
19.4. Sposoby prowadzenia rozmów oceniających 267
19.5. Wdrażanie systemu ocen 268
19.6. Prezentacja wybranych elementów systemu oceniania pracowników podmiotu leczniczego 270
19.7. Zakończenie 279
Piśmiennictwo 279
Rozdział 20 Wypalenie zawodowe jako czynnik zmieniający efektywność pracownika 280
20.1. Wprowadzenie 280
20.2. Materiał 283
20.3. Metoda 284
20.4. Wyniki i ich omówienie 286
20.5. Wnioski 292
20.6. Zakończenie 292
Piśmiennictwo 293
Rozdział 21 Kompetencje farmaceutów w kontaktach z pacjentami 295
21.1. Wprowadzenie 295
21.2. Wiedza o zachowaniach pacjentów 296
21.3. Kompetencje zawodowe farmaceutów 297
21.4. Kompetencje w sferze komunikacyjnej 300
21.5. Kompetencje związane z komunikacją werbalną 301
21.6. Kompetencje w zakresie komunikacji niewerbalnej 304
21.7. Komunikacja w sytuacjach szczególnych 306
21.8. Sposoby wywierania wpływu 308
21.9. Kompetencje lidera w pracy z zespołem 310
Piśmiennictwo 311
Słowa kluczowe 313
Autorzy 315


 Pobierz spis treści     Poleć znajomemu     Drukuj    


-->

Tylko zalogowani użytkownicy mogą dodawać komentarze.
Jak kupować w księgarni.

Nie masz konta? Załóż je.

« cofnij